دکتر پرویز عسگری
تحصیلات: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
مرتبه علمی: دانشیار