معرفی دانشکده

دکتر محمد گله داری

تحصیلات: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزش

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:  m_galedari@iauahvaz.ac.ir