معرفی دانشکده

دکتر پرویز عسگری

تحصیلات: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

مرتبه علمی: دانشیار