اخبار شاخص

کسب عنوان پژوهشگر برتر واحد

کسب عنوان پژوهشگر برتر واحد

کسب عنوان پژوهشگر برتر واحد توسط دکتر بهنام مکوندی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

ادامه مطلب
کسب مقام اول پژوهشگر برتر کشوری در حوزه علوم انسانی

کسب مقام اول پژوهشگر برتر کشوری

کسب مقام اول پژوهشگر برتر کشوری در حوزه علوم انسانی توسط خانم دکتر دشت بزرگی هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

ادامه مطلب