نشریات و مجلات


مجله یافته های نو در روانشناسی

فصلنامه روانشناسی به زبان فارسی

سردبیر خانم دکتر مهناز مهرابی زاده             مدیر مسئول : آقای دکتر پرویز عسکری

شماره تماس : 33348318                ایمیل: yafteha@iauahvaz.ac.ir

وب سایت مجله: www.psychology.iauahvaz.ac.ir

 

مجله زن و فرهنگ

فصلنامه حوزه زنان و فرهنگ  به زبان فارسی (مصوب دانشگاه آزاد اسلامی )

سردبیر خانم دکتر فرح نادری                     مدیر مسئول خانم دکتر مژگان خدادادی

شماره تماس : 333480865                      ایمیل: jzf@iauahvaz.ac.ir

وب سایت مجله: www.jwc.iauahvaz.ac.ir