تماس با دانشکده

تلفن های مجتمع فرهنگ شهر (شهید بهشتی) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (مرکز تلفن): ۴- ۳۳۳۴۸۴۲۰ ۰۶۱

تلفن های مجتمع پاسداران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (مرکز تلفن): ۳۴۴۵۷۶۱۲ ۰۶۱ و ۳۴۴۵۷۱۷۶ - ۰۶۱

ردیف

مشخصات رشته

مدیر گروه

کارشناس رشته

محل استقرار

تلفن داخلی

۱

کارشناسی حقوق

دکتر مهران لطفی فروشانی

محمدامین عابدین

طبقه اول شهید بهشتی

۳۴۰۳

۲

بابک شیرین پور

۳

کارشناسی جغرافیا

دکتر زهرا خزایی

فرحناز سینا

طبقه اول شهید بهشتی

۳۲۳۳

۴

کارشناسی ارشد جغرافیا

۵

دکتری آب و هواشناسی

۶

دکتری فقه

دکتر سید حسام الدین حسینی

۷

کارشناسی ارشد عرفان

دکتر مریم بختیار

۸

دکتری عرفان

دکتر مریم بختیار

۹

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

دکتر فرج اله براتی

۱۰

کارشناسی فقه

دکتر سید حسام الدین حسینی

علیرضا یاموسی

طبقه اول شهید بهشتی

۳۶۳۵

۱۱

کاردانی زبان و ادبیات فارسی

دکتر شهین قاسمی

۱۲

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۱۳

کاردانی آموزش زبان انگلیسی

دکتر ساسان شرفی

محمد سلامات

طبقه اول شهید بهشتی

۳۶۳۵

۱۴

کاردانی آموزش ابتدائی

دکتر بهنام مکوندی

۱۵

کارشناسی آموزش ابتدائی

۱۶

تربیت بدنی

دکتر مهدی بوستانی

فوزیه باوی

طبقه دوم شهید بهشتی

۳۲۰۸

۱۷

کاردانی مدیریت صنعتی

دکتر صغری قبادی

سیده لیلا موسویان

طبقه دوم شهید بهشتی

۳۲۰۸

۱۸

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

۱۹

کارشناسی اقتصاد

۲۰

مدیریت بازرگانی

دکتر نوید ورناصری

مریم فارسی مدان

طبقه سوم شهید بهشتی

۳۲۲۷

۲۱

روانشناسی

دکتر رضوان همایی- دکتر زهرا دشت بزرگی

فاطمه دانشخواه

طبقه سوم شهید بهشتی

۳۲۲۷

۲۲

 

 

 

 

 

۲۳

 

 

 

 

 

۲۴

 

 

 

 

 

۲۵

 

 

 

 

 

۲۶

 

 

 

 

 

۲۷

 

 

 

 

 

۲۸

 

 

 

 

 

۲۹

 

 

 

 

 

۳۰

 

 

 

 

 

۳۱

 

 

 

 

 

۳۲

 

 

 

 

 

۳۳