تماس با دانشکده

تلفن های مجتمع فرهنگ شهر (شهید بهشتی) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (مرکز تلفن): ۴- ۳۳۳۴۸۴۲۰ ۰۶۱

تلفن های مجتمع پاسداران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (مرکز تلفن): ۳۴۴۵۷۶۱۲ ۰۶۱ و ۳۴۴۵۷۱۷۶ - ۰۶۱

ردیف

مشخصات رشته

کارشناس رشته

محل استقرار

تلفن داخلی

۱

کارشناسی حقوق

محمدامین عابدین

طبقه اول شهید بهشتی

۳۴۰۳

۲

بابک شیرین پور

۳

کارشناسی جغرافیا

 

طبقه اول شهید بهشتی

۳۲۳۳

۴

کارشناسی ارشد جغرافیا

۵

دکتری آب و هواشناسی

۶

دکتری فقه

۷

کارشناسی ارشد عرفان

۸

دکتری عرفان

۹

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

۱۰

کارشناسی فقه

علیرضا یاموسی

طبقه اول شهید بهشتی

۳۶۳۵

۱۱

کاردانی زبان و ادبیات فارسی

۱۲

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۱۳

کاردانی آموزش زبان انگلیسی

محمد سلامات

طبقه اول شهید بهشتی

۳۶۳۵

۱۴

کاردانی آموزش ابتدائی

۱۵

کارشناسی آموزش ابتدائی

۱۶

تربیت بدنی

فوزیه باوی

طبقه دوم شهید بهشتی

۳۲۰۸

۱۷

کاردانی مدیریت صنعتی

سیده لیلا موسویان

طبقه دوم شهید بهشتی

۳۲۰۸

۱۸

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

۱۹

کارشناسی اقتصاد

۲۰

مدیریت بازرگانی

مریم فارسی مدان

طبقه سوم شهید بهشتی

۳۲۲۷

۲۱

روانشناسی

فاطمه دانشخواه

طبقه سوم شهید بهشتی

۳۲۲۷