مدیریت دانشکده

ریاست دانشکده
دکتر پرویز عسگری

تحصیلات: دکترای تخصصی روانشناسی عمومی

نلفن: ۰۶۱۳۳۳۴۸۳۵۷ داخلی ۳۳۳۶

 
 


 
 
معاون آموزشی
 
دکتر محمدرضا فرهادپور
تحصیلات: دکترای تخصصی علم و اطلاعات و دانش شناسی

نلفن: ۳۳۴۸۳۵۷-۰۶۱۳

فعالیت‌های علمی- پژوهشی 
 
معاون پژوهشی دانشکده