رؤسای قبلی دانشکده


 
ریاست قبلی دانشکده
دکتر فریدون اکبرزاده

تحصیلات: دکترای علوم سیاسی

نلفن:

fakbarzadeh@iauahvaz.ac.ir

از سال 1392 تا مردادماه 1394

فعالیتهای علمی- پژوهشی