جغرافیا

براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری به تاریخ 1/7/1380 براساس پیشنهاد گروه علوم انسانی دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری به عنوان یکی از برنامه های علمی و هنری آموزش عالی، که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با اهداف مشروحه زیر تهیه و تدوین شده است.

1- تربیت کادر متخصص و متعهد برای انجام امور شهرسازی و تهیه طرح های جامع شده
2- ایجاد فضای مناسب تحقیق و پژوهش در امر توسعه شهری، بهسازی، نوسازی و ساماندهی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید3- تغذیه سازمان ها و نهادهای مربوطه از نظر کارشناسی برای اجرا و نظارت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی شهری و منطقه ایفهرست ترم بندی دروس از لینک "چک لیست درسی" در همین سایت قابل مشاهده است.