حسابداریگروه کارشناسی ناپیوسته حسابداری

مدیر گروه:     دکتر سعید نصیری

اعضای گروه:

 

سعید نصیری

دکتری حسابداری

استادیار

احمد کعب عمیر

دکتری حسابداری

استادیار

علی محمودی

دانشجوی دکتری حسابداری

مربی

شیوا حسن پور

دانشجوی دکتری حسابداری

مربی

جواد مقدم

 

مربی