فرم های آموزش

ردیف عنوان فرم تاریخ فایل
1 فرم معادل سازی 14 بهمن 94
2 فرم ثبت نمره درس سمینار  14 بهمن 94
3 فرم محدودیت فعالیت بدنی برای درس تربیت بدنی و ورزش1 کلیه دانشجویان 22 اسفند 94