علم اطلاعات و دانش شناسی


گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در تاریخ 1377 با عنوان کتابداری و اطلاع رسانی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان  با همکاری اساتید گروه کتابداری دانشگاه چمران تاسیس شد. در این مدت با همکاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، واحد بروجرد و دیگراساتید صاحب نظر دراین رشته فعالیت خود را ادامه داد. عنوان رشته از مهر1392 به علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات تغییرنام داد. از مهر1393 نیز با تجمیع واحد علوم و تحقیقات خوزستان با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز  با سه عضو هیئت علمی  تمام وقت استادیار به فعالیت علمی آموزشی و پژوهشی خود ادامه می دهد.

 

مدیرگروه: فریبا نظری

اعضای هیت علمی گروه:

 

1.      دکتر مرضیه بردستانی گناوه

2.      دکتر فریبا نظری

3.      دکتر محمد رضا فرهادپور

رشته: علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات مقطع : کارشناسی ارشد

       تلفن تماس: 06134457612

برنامه حضور دکتر فریبا نظری: شنبه تا چهارشنبه دفترگروه واقع در مجتمع آموزشی بلوار پاسداران.

 

دکتر محمد رضا فرهادپور: شنبه تا چهارشنبه  دانشگاه آزاد اسلامی واقع در فرهنگ شهر واقع در طبقه اول ساختمان اداری