پروپوزالهای تصویب شده


فرم صورتجلسات شورای تخصصی گروه های آموزشی- داشکده علوم انسانی

 

 

ردیف موضوع تاریخ  فایل
1 صورتجلسه شماره 5 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی 8 مهر 94
2 صورتجلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی 31 شهریور 94
3 صورتجلسه شماره 3 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی  24 شهریور 94
4 صورتجلسه شماره یک شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی   10شهریور 94
5 پروپزال های مصوب گروه جغرافیا در جلسه مورخ 6 مهرماه 94 9 آذر 94
6 پروپزال های مصوب گروه جغرافیا در جلسه مورخ 27 آبان ماه 94 9 آذر 94
7 پروپزال های مصوب گروه حسابداری در جلسه مورخ 20 آبان ماه 94 9 آذر 94
8 پروپزال های مصوب گروه حسابداری در جلسه مورخ 22 مهر 94 9 آذر 94
9 پروپزال های مصوب گروه حسابداری در جلسه مورخ 27 آبان ماه 94 9 آذر 94
10 پروپزال های مصوب گروه روانشناسی در جلسه مورخ 6 آبان 94 9 آذر 94
11 پروپزال های مصوب گروه زبان انگلیسی در جلسه 20 و 27 آبان ماه 94 9 آذر 94
12 پروپزال های مصوب گروه زبان انگلیسی در جلسه 22 مهر ماه 94 9 آذر 94
13 پروپزال های مصوب گروه زبان انگلیسی در جلسه 24 شهریور 94 9 آذر 94
14 پروپزال های مصوب گروه مدیریت آموزشی در جلسه مورخ 8 مهر 94 9 آذر 94
15 پروپزال های مصوب گروه مدیریت بازرگانی در جلسه مورخ 20 مهر 94 9 آذر 94
16 پروپزال های مصوب گروه حقوق جزا و جرم شناسی در جلسه 20 آبان ماه 94 9 آذر 94
17 پروپزال های مصوب گروه حقوق جزا و جرم شناسی در جلسه 27 آبان ماه 94 9 آذر 94
18 پروپزال های مصوب گروه حقوق جزا و جرم شناسی در جلسه مورخ 8 مهر ماه 94 9 آذر 94
19 روپزال های مصوب گروه های حقوق خصوصی و جزا و جرم شناسی در  جلسه 22 مهرماه 94  9 آذر 94
20 پروپزال های مصوب گروه علوم سیاسی در جلسه مورخ 6 آبان ماه 94 18 آذر 94
21 پروپزال های مصوب گروه علوم سیاسی در جلسه مورخ 27 آبان ماه 94 18 آذر 94
22 پروپزال های مصوب جلسه 10 مورخ 17 آذرماه 94 گروه های حسابداری، زبان انگلیسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی 27 آذر 94
23 پروپزال های مصوب جلسه 10 مورخ 17 آذرماه 94 گروه های حسابداری، حقوق، مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی 15 دی ماه 94
 
24 پروپزال های مصوب جلسه 11 مورخ 2 دی ماه 94 گروه های حسابداری، روانشناسی، حقوق 15 دی ماه 94
25 پروپزال های مصوب جلسه 10 مورخ 17 آذرماه 94 گروه حسابداری 21 دی ماه 94
26 پروپزال های مصوب جلسه 11 مورخ 2 دی ماه 94 گروه مدیریت آموزشی 21 دی ماه 94
27 پروپزال های مصوب جلسه 5 مورخ 8 مهر 94 گروه عرفان 12 بهمن ماه 94
28 پروپزال های مصوب جلسه 11 مورخ 2 دی ماه 94 گروه زبان انگلیسی 12 بهمن ماه 94
29 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15 دی ماه 94 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 12 بهمن ماه 94
30 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15 دی ماه 94 گروه حسابداری 12 بهمن ماه 94
31 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15 دی ماه 94 گروه حسابداری 2 12 بهمن ماه 94
32 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15 دی ماه 94 گروه حقوق 12 بهمن ماه 94
33 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15 دی ماه 94 گروه روانشناسی 12 بهمن ماه 94
34 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15 دی ماه 94 گروه زبان انگلیسی 12 بهمن ماه 94
35 پروپزال های مصوب جلسه 13 مورخ 1 بهمن ماه 94 گروه مدیریت آموزشی 12 بهمن ماه 94
36 پروپزال های مصوب جلسه 13 مورخ 1 بهمن ماه 94 گروه روانشناسی 12 بهمن ماه 94
37 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15 دی ماه 94 گروه حقوق خصوصی 14 اسفند ماه 94
38 پروپزال های مصوب جلسه 13 مورخ 1 بهمن ماه 94 گروه اقتصاد 14 اسفند ماه 94
39 پروپزال های مصوب جلسه 13 مورخ 1 بهمن ماه 94 گروه حسابداری 14 اسفند ماه 94
40 پروپزال های مصوب جلسه 13 مورخ 1 بهمن ماه 94 گروه روانشناسی 14 اسفند ماه 94
41 پروپزال های مصوب جلسه 14 مورخ 6 بهمن ماه 94 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 14 اسفند ماه 94
42 پروپزال های مصوب جلسه 14 مورخ 6 بهمن ماه 94 گروه حسابداری 14 اسفند ماه 94
43 پروپزال های مصوب جلسه 14 مورخ 6 بهمن ماه 94 گروه حقوق جزا و جرم شناسی 14 اسفند ماه 94
44 پروپزال های مصوب جلسه 14 مورخ 6 بهمن ماه 94 گروه زبان انگلیسی 14 اسفند ماه 94
45 پروپزال های مصوب جلسه 15 مورخ 13 بهمن ماه 94 گروه حسابداری 14 اسفند ماه 94
46 پروپزال های مصوب جلسه 15 مورخ 13 بهمن ماه 94 گروه مدیریت آموزشی 14 اسفند ماه 94
47 پروپزال های مصوب جلسه 16 مورخ 20 بهمن ماه 94 گروه حسابداری 14 اسفند ماه 94
48 پروپزال های مصوب جلسه 16 مورخ 20 بهمن ماه 94 گروه مدیریت اجرایی 14 اسفند ماه 94
49 پروپزال های مصوب جلسه 12 مورخ 15دی ماه 94 گروه مدیریت بازرگانی 8 خرداد 95
50 پروپزال های مصوب بهمن و اسفند ماه 94 8 خرداد 95