برنامه برگزاری کلاس ها

 

 برنامه کلاسی ساختمان شهید بهشتی

 

-کلاس جبرانی درس آیین دادرسی کیفری یک مربوط به استاد محمد عندلیب در روز یکشنبه مورخ 1395/02/12 و در تاریخ 1395/02/26 ساعت 10-12 در کلاس 612 برگزار می گردد.

  • کلاس درس  فارسی عمومی استاد خواجات روز شنبه مورخ  95/02/11 و 95/02/18 بصورت جبرانی در کلاس 612 در ساعت 12:30الی 14 برگذار می گردد.
  • کلاس درس جبرانی بزهکاری اطفال 2 استاد نادر کریمی در مورخه 1395/02/17روز جمه در کلاس 207/1 ساعت 9-12 برگزار میگردد.
  • کلاس جبرانی استاد بهزاد خواجات  درس فارسی عمومی در روز شنبه مورخ 1395/02/11و 1395/02/18 ساعت 12.30الی 14 در کلاس 612 برگزار میگردد.
  • کلاس  استاد حلوسی درس حافظ در تاریخ 1395/02/15و1395/02/16 روز های چهارشنبه و پنج شنبه  در کلاس 609 و 626 به ترتیب برگزار میگردد.