آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دانشجویان کارشناسی ارشد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مجوز برگزاری جلسه دفاعپایان نامه
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامه (واحد علوم و تحقیقات خوزستان)پایان نامه
فرم انصراف از مقاله مستخرج از پایان نامهپایان نامه
فرم اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه
فرم الف پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانیپایان نامه
درخواست معرفی نامه جهت انجام تحقیق در خصوص موضوع پایان نامهپایان نامه
اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و فرمهای تعهدپایان نامه
فرم تایید پایان نامه جهت انجام صحافیپایان نامه
فرم انتخاب موضوع پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشدپایان نامه
حمایت مالی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریپایان نامه
تعهدنامه دانشجویان کارشناسی ارشدپایان نامه
فرم تاییدیه علمی و نگارش پایان نامهپایان نامه
منشور اخلاقی پژوهشپایان نامه