آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلیآیین نامه ها و مقررات آموزشی
تشویق مقاله ها و شیوه نامه آدرس دهیبخشنامه های پژوهشی
آیین نامه طرحهی پژوهشیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی (امور مقالات و طرحها)
آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلیآیین نامه ها و مقررات آموزشی
تشویق مقاله ها و شیوه نامه آدرس دهیبخشنامه های پژوهشی
آیین نامه طرحهی پژوهشیاداره امور علمی و تسهیلات پژوهشی (امور مقالات و طرحها)
مجوز برگزاری جلسه دفاعپایان نامه
فرم درخواست اخذ کد پایان نامهفرمهای ارتقاء
فرم اهداف تحقیقاتی اعضاء هیات علمی با رویکرد اجرای طرحهای پژوهشیدفتر امور طرحهای پژوهشی
فرم تاییدیه علمی و نگارش پایان نامهفرمهای بعد از دفاع
فرم درخواست بازدید علمی دانشجوییدفتر امور علمی و مقالات
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامه (واحد علوم و تحقیقات خوزستان)پایان نامه
فرم انصراف از مقالهدفتر امور علمی و مقالات
فرم انصراف از مقاله مستخرج از پایان نامهپایان نامه
فرم اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه
فرم الف پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه
درخواست صفحه شخصی تحت دامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازفناوری اطلاعات
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانیپایان نامه
درخواست معرفی نامه جهت انجام تحقیق در خصوص موضوع پایان نامهپایان نامه
اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و فرمهای تعهدپایان نامه