آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
منشور اخلاقی پژوهشپایان نامه
فرم تاییدیه علمی و نگارش پایان نامهپایان نامه
تعهدنامه دانشجویان کارشناسی ارشدپایان نامه
حمایت مالی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریپایان نامه
فرم انتخاب موضوع پایان نامه و پروژه کارشناسی ارشدپایان نامه
فرم تایید پایان نامه جهت انجام صحافیپایان نامه
اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و فرمهای تعهدپایان نامه
درخواست معرفی نامه جهت انجام تحقیق در خصوص موضوع پایان نامهپایان نامه
فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانیپایان نامه
درخواست صفحه شخصی تحت دامین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازفناوری اطلاعات
فرم الف پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه
فرم اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه
فرم انصراف از مقاله مستخرج از پایان نامهپایان نامه
فرم انصراف از مقالهدفتر امور علمی و مقالات
فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامه (واحد علوم و تحقیقات خوزستان)پایان نامه
فرم درخواست بازدید علمی دانشجوییدفتر امور علمی و مقالات
فرم تاییدیه علمی و نگارش پایان نامهفرمهای بعد از دفاع
فرم اهداف تحقیقاتی اعضاء هیات علمی با رویکرد اجرای طرحهای پژوهشیدفتر امور طرحهای پژوهشی
فرم درخواست اخذ کد پایان نامهفرمهای ارتقاء
مجوز برگزاری جلسه دفاعپایان نامه